1.Phoi canh mat tien - Wineplaza (2)
1.Phoi canh mat tien - Wineplaza (1)
2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (2)
2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (5)
2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (4)
2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (3)
3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (2)
2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (6)
3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (3)
3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (4)
3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (5)
3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (1)
1.Phoi canh mat tien - Wineplaza (2) 1.Phoi canh mat tien - Wineplaza (1) 2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (2) 2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (5) 2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (4) 2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (3) 3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (2) 2. Khong gian tang 1 - Wineplaza (6) 3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (3) 3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (4) 3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (5) 3. Khong gian tang 2 - Wineplaza (1)
1 vài ảnh thi công thực tế
42330770_935785893291609_4664136232060583936_o
41440959_929625247241007_6464036036585455616_o
42357860_935785843291614_704793778107449344_o
42369964_935789829957882_5363617255881965568_o
67666022_1133990713471125_4431225219364945920_o
67534379_1131749300361933_7599887825034543104_o
42314317_935805659956299_3977741234855739392_o
42330770_935785893291609_4664136232060583936_o 41440959_929625247241007_6464036036585455616_o 42357860_935785843291614_704793778107449344_o 42369964_935789829957882_5363617255881965568_o 67666022_1133990713471125_4431225219364945920_o 67534379_1131749300361933_7599887825034543104_o 42314317_935805659956299_3977741234855739392_o